Resevillkor

Resevillkor

Resevillkor

Nortlanders Skinetwork A/S resevillkor kompletterar de allmänna resevillkoren. I och med att anmälmningsavgiften betalas godtar resenären Nortlanders Skinetwork A/S gällande resevillkor och anmälan är bindande. Nortlanders Skinetwork A/S förbehåller sig rätten att företa eventuella ändringar.

 

1. Avtalet 

1.1 Nortlanders Skinetwork A/S ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än Nortlanders Skinetwork A/S. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som Nortlanders Skinetwork A/S.

1.1.2 Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Nortlanders Skinetwork A/S. Alla ändringar samt eventuella avbeställningar skall ske genom huvudresenären. 

1.2 Uppgifter i Nortlanders Skinetwork A/S kataloger, broschyer och på hemsidan är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsidan innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Nortlanders Skinetwork A/S skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3.1 Resenären ansvarar för att han kan nås av meddelande under den mailadress och telefonnummer han anger vid bokningen.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts och marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4.1 Som avrese- och ankomstort avses den avreseplats varifrån researrangörens buss/flyg avgår. Nortlanders Skinetwork A/S frånsäger sig allt ansvar för skada som drabbar resenär vid försening.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när Nortlanders Skinetwork A/S skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt Nortlanders Skinetwork A/S anvisningar. Nortlanders Skinetwork A/S skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 En ombokning är att betrakta som en avbokning av tidigare ingått avtal.

1.7 Missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet. Resenären skall därför kontrollera alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen/resebeviset, t.ex. restid, inkvartering, priser etc. Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart påtalas. Muntliga beställningar till inbokningspersonalen skall för att kunna åberopas av resenären vara skriftligt bekräftade. Att Nortlanders Skinetwork A/S tar emot önskemål, t.ex. beträffande resenärens önskan att bo på viss våning eller i viss lägenhet, innebär ej att Nortlanders Skinetwork A/S garanterar att önskemålet blir uppfyllt.

1.8 Resenärer som ej utnyttjar bokad utresa eller infinner sig för sent på avreseplatsen, förlorar rätten till paketresans alla delar. Återbetalning av resans pris sker ej.

 

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Nortlanders Skinetwork A/S får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 42 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Nortlanders Skinetwork A/S får i samband med bokningen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Nortlanders Skinetwork A/S anmälningsavgift är 1.500 kr per person på resor inom Europa, om inte annat angivits. Om inget annat anges skall anmälningsavgiften erläggas senast tredje dagen efter bokandet av resan. Nortlanders Skinetwork A/S har rätt att avboka resenär som ej erlagt anmälningsavgift inom avtalad tid. 

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har Nortlanders Skinetwork A/S rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4.1 Slutbetalningen för resan skall vara Nortlanders Skinetwork A/S tillhanda senast 42 dagar före avresedagen om inte annat angivits. Har inte full betalning för resan kommit Nortlanders Skinetwork A/S tillhanda senast 35 dagar före avresan äger Nortlanders Skinetwork A/S rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid beställning inom 42 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart. Erläggs inte slutbetalningen omedelbart äger Nortlanders Skinetwork A/S rätt att avboka resan. Önskar resenären s.k. avbeställningsskydd skall detta anmälas vid beställning av resan. Avgiften är 6 % av resans grundpris. Avgiften för avbeställningsskyddet erläggs samtidigt som anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbeställning eller annullering.

 

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
Kostnadsfri avbeställning kan göras senast tredje dagen efter anmälan under förutsättning att sådan göres senast 42 dagar före avresan. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Vid flygresor med reguljärflyg gäller särskilda av- och ombokningsvillkor beroende på flygbolag och biljettkategori. Om inget annat anges, kan flygbiljetten inte avbokas eller ändras. Vid de tillfällen där flygbolaget tillåter ändringar är Nortlanders Skinetwork A/S ändringsavgift 250 kr utöver det som flygbolaget tar i avgift för att genomföra ändringen. Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kr per resenär.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 42 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 42 dagar före avresan men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris i avbokningskostnad.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar innan avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.

 

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande:
Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
 

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2-3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av Nortlanders Skinetwork A/S reseinformation. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris, dock högst 200 kr.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. 

3.2.2.1 Händelsen som beskrivs i 3.2.2 skall kunna styrkas skriftligen av berörd myndighet, läkare eller försäkringsbolag.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden. 

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. 

3.2.4.1 Om en eller flera personer från ett sällskap, som bokat sin resa med gemensam inkvartering, avbeställer utan giltigt skäl enligt punkt 3.2.1-3.2.3 har Nortlanders Skinetwork A/S rätt att debitera tombäddstillägg. (Gäller om det ej finns möjlighet att byta inkvartering).

3.2.4.2 Som resesällskap betraktas de resenärer som bokat sin resa med gemensam inkvartering. Resesällskapet är gemensamt ansvariga för erläggande av betalning av resans pris och ev. kostnader i samband med avbeställning.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 - 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges på hemsidan, reseinformationen eller i färdhandlingarna.

3.3.1 Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Kontakta Nortlanders Skinetwork A/S per telefon 040-664 70 80 eller på mail info@nortlander.se.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

3.4.1 Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären.

3.4.2 Avbeställning vid sjukdom. I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan vid anmälan till resan utöver anmälningsavgift erlägga en särskild avgift (se punkt 2.4.1) som avser avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med resan och kan inte tilläggas i efterhand. Detta skydd gäller vid fall nämnda i punkterna 3.2.1 - 3.2.3.

Observera att avbeställningen måste komma Nortlanders Skinetwork A/S tillhanda före avresa för att avbeställningsskyddet skall kunna träda i kraft. Behörig läkare skall skriftligen avråda resenären från att resa för att avbeställningen skall vara giltig. Läkarintyget skall för att beaktas vara Nortlanders Skinetwork A/S tillhanda senast 1 vecka efter avbeställningen. Läkarintygets giltighet förutsätter personligt besök. Intyg från Försäkringskassan är ej tillräckligt.

Läkarintyget skall innehålla följande upplysningar:

1) Diagnos

2) Datum för första undersökning/behandling som ligger till grund för läkarens avrådande till resa. Läkarintyget skall vara utfärdat på brevpapper med läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer samt med läkarens namnförtydligande genom stämpel. Om resenären lider av någon kronisk åkomma som inte borde innebära något hinder för att resa eller om resenär drabbas av någon åkomma av övergående art och därför ej vill avbeställa resan så skall läkare konsulteras och rekommendera kvarstående på resan. Denna rekommendation skall framgå på intyget om resan måste avbeställas.

Avbeställning av resa. Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resan uppkommer. Kontakta Nortlanders Skinetwork A/S på telefon 040-664 70 80. Vid avbokningar utanför telefonens öppettider kontakta Nortlanders Skinetwork A/S via info@nortlander.se. Observera att avbeställning måste komma Nortlanders Skinetwork A/S tillhanda före avresan för att avbeställningsskyddet skall gälla.

 

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som Nortlanders Skinetwork A/S har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta Nortlanders Skinetwork A/S eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot Nortlanders Skinetwork A/S eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

4.3 Då inga hinder föreligger kan en namnändring för charterflyg göras kostnadsfritt fram till 14 dagar före avresa. Namnändringar närmare än 14 dagar före avresa kan då inga hinder föreligger göras mot en kostnad på 500 kr per ändrat namn.

 

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren. Nortlanders Skinetwork A/S får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet. Resenären får frånträda avtalet, om Nortlanders Skinetwork A/S förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om Nortlanders Skinetwork A/S avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela Nortlanders Skinetwork A/S eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa. Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om Nortlanders Skinetwork A/S eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om Nortlanders Skinetwork A/S ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa. I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från Nortlanders Skinetwork A/S, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att Nortlanders Skinetwork A/S ställt in resan föreligger inte om Nortlanders Skinetwork A/S visar:

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför Nortlanders Skinetwork A/S kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som Nortlanders Skinetwork A/S har anlitat att resan har ställts in, är Nortlanders Skinetwork A/S fri från skadeståndskrav enligt första stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.4.1 Det minimiantal anmälda resenärer som krävs för att Nortlanders Skinetwork A/S skall genomföra sina resor är 30 personer per bussresa, 80 personer per flygresa samt 40 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse. Inställes resan skall resenären återfå hela det belopp som betalats före resan. Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till den som anmält sig till resan.

5.5. Ändring av priset. Inträffar kostnadsökningar för Nortlanders Skinetwork A/S efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får Nortlanders Skinetwork A/S höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. ändringar i transportkostnader

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som Nortlanders Skinetwork A/S drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1-2 ovan i denna punkt. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kr för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är Nortlanders Skinetwork A/S skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Nortlanders Skinetwork A/S skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om Nortlanders Skinetwork A/S kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr. Observera att Nortlanders Skinetwork A/S ger valutagaranti på alla resor (se också punkt 14). Förändringar i växelkursen ger därför inte Nortlanders Skinetwork A/S rätt att höja resans pris, på samma sätt frånsäger sig kunden rätten til att erhålla nedsättning av resans pris vid förändringar i växelkursen.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm. Såväl Nortlanders Skinetwork A/S som resenären har rätt att frånträda avtalet om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer. Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall Nortlanders Skinetworks A/S ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall Nortlanders Skinetwork A/S, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd. 

6.2 Andra fel och brister. Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd om Nortlanders Skinetwork A/S visar att felet beror på ett hinder utanför Nortlanders Skinetwork A/S kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som Nortlanders Skinetwork A/S har anlitat är Nortlanders Skinetwork A/S fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall Nortlanders Skinetwork A/S genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning. Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Nortlanders Skinetwork A/S är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Nortlanders Skinetwork A/S eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel om Nortlanders Skinetwork A/S eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade skall Nortlanders Skinetwork A/S eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m.m. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Nortlanders Skinetwork A/S anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan Nortlanders Skinetwork A/S häva avtalet.

8.1.1 Bryter man avtalet enligt punkt 8.1 är resenären själv ansvarig för att för egen räkning finna nytt boende och transport hem.

8.2 Resenärens ansvar för skada. Resenären är ansvarig för skada som denne vållar Nortlanders Skinetwork A/S genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som Nortlanders Skinetwork A/S anlitar för att medverka vid resans genomförande. 

8.2.1 Vid eventuell sjukdom under resan åligger det resenären att själv bestrida alla kostnader i samband med sjukdomen såsom kostnader för eventuell läkarvård, sjukhusvistelse, särskild hemtransport etc. Resenär som är medveten om att dennes hälsotillstånd inte är gott, är skyldig att före beställning av resan konsultera läkare samt deltar i resan på eget ansvar.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser mm. Innan avtal sluts skall Nortlanders Skinetworks A/S eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från Nortlanders Skinetwork A/S eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget. Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till Nortlanders Skinetwork A/S eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av Nortlanders Skinetwork A/S uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

8.4.1 Resenär som bokat endast buss-/tåg-/flystol eller bor på egen hand i anslutning till hemresan ska kontakta Nortlanders Skinetwork A/S representant på resmålet senast 24 timmar före hemresan för att få hemresetiden bekräftad. Resenär som underlåter att skaffa sig information om eventuell tidtabelländring och därför missar buss/flyg/tåg har förverkat sin rätt till hemresa.

 

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

10. Ospecificerad förläggning
Arrangemanget sammanställs på resmålet av de disponibla bäddar som finns att tillgå, vilket innebär att inkvartering kan ske på hotell som inte finns presenterade i katalogen. Inkvarteringen är ofta av mycket enkel standard och kan anvisas först vid ankomsten på resmålet. Lägenheten/rum kan få delas med andra resenärer. En ospecificerad resa är inte en realisation av en resa som finns i katalogen. Resenärer med kvalitetskrav rekommenderas att alltid köpa specificerad resa.

 

11. Avresetider

11.1 Samtliga avresetider är preliminära fram till 20 dagar före avresan och därmed ej fastställda vid tidig bokning. De angivna tiderna i bokningsbekräftelsen kan därför komma att justeras vid ett eller flera tillfällen före avresa. Nortlanders Skinetwork A/S skall dock senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan. Om de angivna avgångstiderna för ut- eller hemresa avviker med mer än åtta timmar från den preliminära bokningsbekräftelsen har resenären rätt att frånträda avtalet. Vidare gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens rätt till ändringar före avresa. Om resenären önskar frånträda avtalet skall detta meddelas Nortlanders Skinetwork A/S inom skälig tid från det att resenären fått information om ändrade avgångstider.

11.2 Reser du med flyg så kan du få en preliminär avresetid från destinationen till flygplatsen genom att fråga din resesäljare. Avresetiden fastställs först dagen före avresa på destinationen av Nortlanders Skinetwork A/S i samråd med den lokala trafik- och polismyndigheten. Rådande eller väntande trafik- eller väderförhållande samt andra oförutsedda händelser kan påverka avresetiden så att skidåkning på avresedagen helt eller delvis uteblir. Under högsäsongen kan längre transfertid mellan flygplats och destination förväntas.

 

12. Bagage/resenärens personliga tillhörigheter

12.1 Buss - Av hänsyn till bagageutrymmet samt bussens säkerhet får du maximalt ta med dig ett mindre handbagage, en resväska och en pjäxbag. Den totala vikten på ditt bagage får ej överstiga 25 kg. Ryggsäck med ram/stativ accepteras inte. Bagage utöver detta kommer att avvisas vid bussen, alternativt kommer ett överviktstillägg på 25 kr per kg t&r debiteras vid mån av plats. Nortlanders Skinetwork A/S ansvarar för bagaget när detta är inlåst i bussens bagageutrymme. Bagageutrymmet låsas direkt efter ilastning och öppnas först vid om- eller urlastningar. Det är resenärens ansvar att vid om-, i- och urlastningar se till att bagaget kommer med rätt transport. Nortlanders Skinetwork A/S eller bussbolaget kan ej hållas ansvariga för förlorat eller skadat bagage under transporten, när bagaget inte är inlåst i bussens bagageutrymme. Det kommer inte att finnas tillgång till bagaget under resan, då bagageutrymmet är låst. Resenären ansvarar för sitt bagage fram till dess att chauffören låser bagageutrymmet och från det att utrymmet öppnas för om- eller urlastningar. Nortlanders Skinetwork A/S och bussbolaget ansvarar inte för kvarglömda saker och bagage. Vi rekommenderar därför att teckna en reseförsäkring.

12.2 Flygbagage - Av flygtekniska skäl är bagagevikten inklusive handbagagevikt begränsad. För närmare upplysning om vad som gäller för just din resa se resebeviset eller www.nortlander.se. Kostnad för övervikt debiteras direkt innan avresan på flygplatsen i enlighet med aktuellt flygbolags vid varje tillfälle gällande prislista. På våra flyg finns det endast ett begränsat antal skidfrakter. Man måste därför boka plats så snart som möjligt, gärna i samband med att man bokar resan. Det går även att boka fram till slutbetalning i mån av platstillgång. Skidfrakten på våra charterflyg kostar 499 kr för ett par skidor eller en snowboard. Flyger man reguljärt tillämpas respekvite flygbolags prislista. Det är ej tillåtet att packa kläder och dylikt i skid- eller snowboardfodralet utan endast ett par skidor eller en snowboard. Det är endast tillåtet att ha ett par skidor eller en snowboard i ett fodral. Skidor/snowboard skall ligga i ett fodral för att skydda övriga gästers bagage. Max vikt per skidfrakt är 8-12 kg beroende på flygbolag. Det är endast möjligt att boka en skidfrakt per resenär.

12.3 Försenat, ej levererat eller skadat bagage. För det fall att av resenären avlämnat eller incheckat bagage försenas, ej levereras eller skadas skall resenären upprätta en rapport (vid flygresor en sk. PIR-rapport) om det inträffade hos det för transporten ansvariga handlingbolaget.

 

13. Särskilda gruppresevillkor

13.1 Med gruppbeställning avses en gemensam beställning av ett sällskap om minst 15 personer under samma bokningsnummer.

13.1.1 Beställaren skall utse en gruppledare med rätt att företräda beställare gentemot Nortlanders Skinetwork A/S i alla frågor avseende gruppresan. Anmälan görs av gruppledaren som ansvarar för att anmälningsavgifterna betalas in till Nortlanders Skinetwork A/S.

13.1.2 Avbeställning. Resenär som bokar sin resa genom en gruppledare skall vända sig till gruppledaren vid avbeställning. Om en person i en grupp avbeställer sin resa måste nytt avtal göras med kvarvarande resenärer. Detta nya avtal kan påverka tidigare lämnade rabatter eller åstadkomma att tombäddstillägg måste debiteras.

13.2 Vid universitets- och gymnasieresor görs anmälan individuellt på gruppens hemsida och varje enskild person ansvarar för sin bokning och betalning. Frågor om gruppresan ställs direkt till Nortlanders Skinetwork A/S.

13.2.1. Vid bokning av gruppresa med universitet och gymnasieskola avser bokningen transport, inkvartering samt liftkort. Inkvarteringen är ospecificerad fram till ca. tre veckor före avresa men allmän information om boendet finns presenterad på respektive hemsida. I samband med att boende specificeras framgår det även om hur många bäddar det finns i varje lägenhet.

13.2.2. Avbeställning. Resenärer som bokar sin resa genom en grupphemsida skall vända sig direkt till Nortlanders Skinetwork A/S vid avbeställning. Om en person i en grupp avbeställer sin resa måste nytt avtal göras med kvarvarande resenärer. Detta nya avtal kan påverka tidigare lämnade rabatter eller åstadkomma att tombäddstillägg måste debiteras.

 

14. Snögaranti

14.1 Genom att teckna en snögaranti när du bokar din resa blir du vid tillfälle av utebliven snö på ditt resmål, flyttad till en destination med snö eller alternativt transporterad till ett annat skidområde där skidåkning är möjlig. Om det är möjligt att köra till ett närliggande skidsystem står vi för transport till och från skidområdet så det blir möjligt till minimum 5 skiddagar. Normal räknar vi med att en skiddag är 10:00-16:00 men skiddagen kan i undantagsfall bli kortare på grund av förseningar i transporten mellan skidsystemen. Liftkortet byter vi ut och täcker eventuella merkostnader i förbindelse med köp av nytt liftkort på det nya skidområdet. Om situationen kräver att vi behöver flytta dig/er till ett nytt resmål, där det finns snö, erbjuder vi er en resa med samma typ av inkvartering och utbud som den ursprungliga resan.

14.2 Snögarantin gäller endast när det är omöjligt att åka skidor på ditt resmål pga. snöbrist. Det innebär att hela skidsystemet skall vara stängt för att garantin skall falla ut. Snögarantin gäller inte då skidsystemet är stängt pga. dåligt väder så som t.ex. storm.

14.3 Snögarantin gäller endast för den resenär som har tecknat och betalt för garantin, så om ni är ett sällskap som bokat resa ihop och delar lägenhet eller hotellrum så rekommenderar vi att alla bokar snögaranti för att ha möjligheten att bli flyttad till en ny skidort.

14.4 Snögarantin kan tecknas på alla resor till Alperna och skall bokas i samband med resan. Priset är 450 kr per person och betalas tillsammans med anmälningsavgiften.

 

15. Priser
Alla priser är dagspriser baserade på dagsaktuella växelkurser. När deposition på resan har betalats, ger Nortlanders Skinetworks A/S valutagaranti. Förändringar i växelkursen ger därför inte Nortlanders Skinetwork A/S rätt att höja resans pris, på samma sätt frånsäger sig kunden rätten til att erhålla nedsättning av resans pris vid förändringar i växelkursen.

 

16. Ej utnyttjad säng
I rummet/våningen får endast inkvarteras resenär som beställt hotellet. Resenären som beställt så att tom säng finns i rummet/våningen äger ej rätt att inkvartera annan person.

 

17. Minderåriga resenärer
Om resenär under 18 år reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg visande på samtliga målsmäns godkännande ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

 

Kundregister
Kund- och reseuppgifter förs över från vårt bokningssystem till Nortlanders Skinetwork A/S kundregister. Då resenären samtyckt till registrering av personnummer används detta som koppling mellan bokningssystemet och kundregistret för att undvika dubbelregistrering. Personuppgifterna behandlas internt för att effektivt samordna erbjudanden och aktiviteter med våra samarbetspartners samt för marknadsföringsändamål. Vänligen meddela Nortlanders Skinetwork A/S skriftligen om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från registret.

 

Tryckfel
Nortlanders Skinetwork A/S förbehåller sig rätten att, innan avtal träffas med resenären, vidta ändringar av uppgifter i kataloger, broschyrer och på www.nortlander.se. Nortlanders Skinetwork A/S förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i de allmänna resevillkoren. Nortlanders Skinetwork A/S reserverar sig också för eventuella korrekturfel, såväl i tryckta medier som på www.nortlander.se, samt tryckfel i kataloger och broschyrer.

 

Avtalet ingås och genomförs i överensstämmelse med Pakkerejseloven.

För mer information: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59467

Låt oss hjälpa dig om du har några frågor

Skriv eller ring till oss på 040 - 664 70 80