Resevillkor

Resevillkor

Följande bestämmelser har utarbetats av researrangörer i Danmark och används av föreningens medlemmar. Bestämmelserna har utformats i enlighet med "Lagen om paketresor och sammansatta researrangemang" (“Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”), som tillsammans med annan dansk lagstiftning reglerar köpet av resan och eventuella krav som kan riktas mot researrangören.

Bestämmelserna gäller för den kombination av resetjänster som utgör en paketresa enligt direktiv (EU) 2015/2302.

Resan omfattas av alla EU:s rättigheter för paketresor. Det innebär bland annat att Skinetworks 2020 A/S (Nortlander, Danski & Slopetrotter) är ansvarig för korrekt leverans av hela paketresan.

Skinetworks 2020 A/S (Nortlander, Danski & Slopetrotter) har också inrättat lagstadgat skydd för att återbetala dina betalningar och, om paketresan inkluderar transport, säkerställa din hemtransport i händelse av konkurs eller insolvens. Detta skydd tillhandahålls genom Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby.

För fler upplysningar om centrala rättigheter efter direktiv (EU) 2015/2302, klicka här.

För resan i övrigt gäller nedanstående bestämmelser. Det som är markerat med kursiv stil är avvikelser från de allmänna bestämmelserna för researrangörer i Danmark som gäller för Nortlander/Danski/Slopetrotter.

Punkt 1 - Köp av resan

Köpet av resan och därmed informationen och villkoren för den är bindande för både researrangören och kunden när anmälningsavgiften och/eller hela resans pris har betalats. Genom sin betalning förutsätts kunden ha accepterat den angivna informationen och villkoren för resan, inklusive dessa allmänna bestämmelser för köp och deltagande i paketresor samt researrangörens information om resan.

Innan resan påbörjas ska researrangören informera om möjligheten att teckna en reseförsäkring som täcker kostnaderna för behandling och hemtransport i händelse av olycka eller sjukdom, i den mån sjukförsäkringskortet inte täcker det. Det rekommenderas att resenären tecknar en reseförsäkring och ser till att försäkringen har tillräcklig täckning. Researrangören får vanligtvis provision från försäkringsbolaget för försäljning av reseförsäkringar. Kontakta försäljningspersonalen för ytterligare information om reseförsäkringar.

Barn och ungdomar under 18 år som reser utan vuxna följeslagare måste vid köp av resan uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller vårdnadshavare att de har tillstånd att resa. Det gäller inte om resan är köpt av en förälder eller vårdnadshavare.

Föräldraintyget finns att hämta här.

Det namn som står angivet först på resedokumentet eller är angivet som den som betalat resan anses vara den som äger resan. Det är endast denna person som kan ändra eller avbeställa resan. Eventuella frågor, korrespondens eller återbetalning från researrangören angående resan sker till denna person.

Resenären är förpliktigad att kontrollera upplysningarna i resedokumentet och övrig information på samma sätt. Det åligger resenären att uppmärksamma eventuella fel så snabbt som möjligt. Ändringar kan vara förenliga med en avgift eller ny beställning.

Namnet på resedokumentet ska alltid stämma överens med passet och ska alltid innehålla minst förnamn och efternamn.

Då eventuella meddelanden om resan företrädesvis skickas per SMS eller e-post är det ytterst viktigt att dessa upplysningar framgår av beställningen och uppdateras om nödvändigt.

Anslutningsresor ingår endast som en del av resan om de har sålts tillsammans med paketresan eller flygbiljetten.

Om resenären själv beställer transfer i kombination med en paketresa är det viktigt att beräkna tillräckligt med tid mellan de 2 transporterna.

Inom Europa rekommenderas ett minimum på 2,5 timmar. Utanför Europa rekommenderas ett minimum på 4 timmar.

Det rekommenderas att beställa om-/avbokningsbara biljetter om en försening av paketresan skulle uppstå.

Punkt 2 - Resans pris, m.m.

Resans pris omfattar, om inget annat avtalats, transport vid val av flyg, tåg eller buss, liftkort, flygplatsavgifter, passageraravgifter, eventuell moms, boende, eventuella måltider och valda tillval som framgår på offerten, hemsidan och resehandlingarna. Turistskatten omfattas inte av resans pris och betalas direkt på destinationen.

Priserna på marknadsförda resor kan justeras löpande, beroende på utbud och efterfrågan på semesterresor.

Utgifter för pass, visum, vaccinationer, försäkringar och liknande, om inget annat anges, omfattas inte av priset, och ansvaret för dessa åligger resenären själv. För mer information, se Punkt 7.

Särskilda hotellfaciliteter, som tillgång till spa eller gym, inkluderas vanligtvis inte i resans pris, liksom det på vissa hotell förväntas att gästen betalar hyra för en safetybox, Wi-Fi m.m.

På destinationerna kan det förekomma krav på deposition för lägenhet eller hotellrum, slutstädning samt lokala avgifter, entréer och dylikt, som det inte är möjligt att avkräva vid ingåendet av avtalet, då dessa betalningar står i direkt relation till lokala regler till bruk av tjänster utöver det som ingår i avtalet.

Resans längd räknas från och med avresedag till och med hemkomstdag. Det gäller även när en resa startar på kvällen och slutar på morgonen. Den angivna reselängden omfattar därför inte alltid hela dagar.

Punkt 3 - Betalning, prisändringar, m.m.

Om inget annat anges ska deposition och ev. avbeställningsskydd betalas senast 3 dagar efter bokning av resan. Depositionen för resan är 3.000 SEK per person, om inget annat anges.

Slutbetalning ska vara researrangören tillhanda senast 60 dagar för avresa. Bokar resenären resan mindre än 60 dagar före avresa betalas hela resans belopp direkt.

Om betalningsvillkoren inte uppfylls har researrangören rätt att annullera resan utan förvarning.

Researrangören förbehåller sig rätten till att, innan avresedagen, göra nödvändiga prisjusteringar i det avtalade priset, om de är en direkt följd av transportkostnader (t.ex. bränslekostnader), skatter eller avgifter ålagda av tredje part, som inte är direkt anslutna till leveransen av paketresan (t.ex. passageraravgifter, flygskatt eller start- eller landningsavgifter) eller valutakurser, som använts för att beräkna priset för den gällande resan.

Det gäller även om resan är slutbetald.

Om priset höjs med mer än 8 % har kunden rätt att avboka resan och få hela beloppet återbetalat, utan onödiga förseningar och senast 14 dagar efter av avbokning. Det är dock upp till kunden att meddela avbokningen till researrangören omedelbart efter att kunden har blivit underrättad om prishöjningen. I annat fall anses resenären ha accepterat prishöjningen.

Om transportkostnader, skatter eller avgifter, m.m., som åläggs researrangören direkt, jmf. ovan, och som är inräknat i resans pris sänks eller bortfaller innan avresedagen, är det researrangörens plikt att återbetala kunden det sparade beloppet. I dessa fall har researrangören rätt att dra av omkostnaderna vid återbetalning. Researrangören ska efter anmodan från resenären framvisa dokumentation för dessa omkostnader.

Kunden ska underrättas om eventuella prishöjningar, motiveringen för dessa och beräkningen därav snarast möjligt, och senast 20 dagar innan paketresans början, till den e-post eller adress som angivits vid köpet av resan, eller kompletterats med vid ett senare tillfälle.

Prisändringar görs utifrån följande principer/beräkningsexempel:

*Beräkning, exempel: Aktuellt pris på flygbränsle per resenär avdraget från ursprungligt pris på flygbränsle per resenär eller aktuell EU-kvotavgift per resenär avdraget från ursprunglig kvotavgift per resenär.
**Beräkning: Införsel eller sänkning av ny avgift m.m. - t.ex. passageraravgift på 100 kr.
***Beräkning: Aktuell kurs för den del av resan som beräknas i annan valuta än SEK, i förhållande till kursen vid avtalstid/tidpunkt för beräkning för den gällande delen av resan: T.ex. valutakursökning/-sänkning på 20% på 1/5 av resans tjänster. Valutan framgår av biljetten/deltagandebeviset.

Det finns ingen ångerrätt på beställningen när kunden har betalat till Skinetworks 2020 A/S (Nortlander/Danski/Slopetrotter), vare sig det gäller anmälningsavgift och/eller resans fulla pris.

Om resenären av någon anledning ska återbetalas, återbetalas pengarna till det kort resan betalades med.

Punkt 4 - Ändring och avbeställning innan avresa

A. På begäran av researrangören
Researrangören har rätt att göra ändringar i resan, som vanligtvis kan betraktas som obetydliga. Exempelvis byte av flygbolag, mindre ändringar av tidtabell eller mindre ändringar av rundresans förlopp.

Om researrangören innan paketresan början är tvungen att göra större ändringar i ett av de väsentligaste kännetecknen för resetjänsterna kan resenären antingen acceptera ändringen eller häva avtalet utan att belastas med avgifter i samband med detta.

Researrangören ska utan onödig fördröjning tydligt, begripligt och klart informera resenären om vilka föreslagna ändringar som görs och vilken betydelse de har för paketresans pris. Dessutom ska resenären ges en rimlig tidsfrist för att meddela sitt beslut till researrangören. Meddelas inte researrangören inom den angivna fristen innebär det att resenären anses ha accepterat ändringen.

Dessutom kan arrangören eventuellt ge resenären ett erbjudande om en ersättningspaketresa.

Om resenären accepterar de föreslagna ändringarna eller accepterar att delta i en ersättningspaketresa och detta resulterar i att ersättningspaketresan har lägre kvalitet eller värde, har resenären rätt till en proportionerlig prisreduktion.

Om resenären väljer att häva avtalet har resenären rätt till att få tillbaka samtliga belopp som betalats enligt avtalet, utan onödig fördröjning och senast inom 14 dagar efter upphävandet.

Dessutom kan resenären, under omständigheterna, ha rätt till ersättning för eventuella ekonomiska förluster, om det inte beror på resenärens eget agerande eller på oundvikliga eller extraordinära omständigheter utanför researrangörens kontroll, enligt nedan beskrivet.

Researrangören kan säga upp avtalet om en paketresa om antalet personer som har anmält sig till paketresan är lägre än 75% av det antal platser som researrangören har tillgängligt på den aktuella flygserien. Researrangören ska underrätta resenären om uppsägningen inom den tidsfrist som anges i avtalet, dock senast

1) 20 dagar före starten av paketresan om resans varaktighet är längre än 6 dagar.

2) 7 dagar före starten av paketresan om resans varaktighet är mellan 2 och 6 dagar.

3) 48 timmar före starten av paketresan om resans varaktighet är kortare än 2 dagar.

Researrangören kan även säga upp avtalet om en paketresa, om researrangören är förhindrad att fullfölja avtalet på grund av oöverkomliga och extraordinära omständigheter, och researrangören meddelar resenären om uppsägningen av avtalet utan onödig fördröjning och innan paketresans början.

I sådana fall har resenären rätt till att få tillbaka samtliga belopp som betalats enligt avtalet, utan onödig fördröjning och senast 14 dagar efter uppsägningen. Det gäller dock inte för eventuell premie för avbeställningsförsäkring, eftersom denna täckning är en separat överenskommelse som redan träder i kraft vid köpet av paketresan, enligt punkt C nedan.

Resenären har inte rätt till ersättning i dessa fall.

Om kunden vill göra ett krav gällande på grund av ändringen bör kunden meddela researrangören så snart som möjligt efter att kunden fått information om ändringen eller avbokningen. Om kunden inte gör detta kan det påverka behandlingen av kravet.

B. Ändringar och avbokningar på kundens begäran
1) Ändringar
Om kunden önskar att göra ändringar i avreseort, resedatum, resmål, hotell, resenärer osv., efter betalning av anmälningsavgiften och/eller resans pris, och förutsatt att researrangören bekräftar att en sådan ändring är möjlig, gäller följande regler:

Vid ändringar av resor som meddelas researrangören och bekräftas av denne senast 60 dagar före den ursprungligen överenskomna resdagen, har researrangören rätt att ta ut en ändringsavgift. Ändringsavgiften beräknas baserat på det extra arbete och de extrakostnader som ändringen medför, dock minst 3.000 kr per person.

Eventuella prisskillnader i förhållande till priset vid köptillfället debiteras eller återbetalas till kunden.

Ändringsavgiften betalas samtidigt med eller omedelbart efter ändringen, så att minst hela anmälningsavgiften för resan har betalats in.

Ändringar som ovanstående, som meddelas researrangören och bekräftas av denne senare än 60 dagar före den ursprungligen överenskomna resdagen, kan betraktas av researrangören som avbokning (se nedan) och ny bokning.

Vid ändring av en resa där det har beviljats 3:e, 4:e, 5:e eller 6:e personsrabatt/extrasängsrabatt eller debiterats tillägg för enkelrum eller dubbelrum som enkelrum: Se nedanför, 2c.

2) Avbeställning
2a)
Kunden har rätt att avboka resan före avresan. Researrangören kan i sådana fall kräva en rimlig, standardiserad avbokningsavgift som fastställs med hänsyn till avbokningstidpunkten och paketresans karaktär, dock minst den erlagda anmälningsavgiften. Kunden ska informeras om sådana villkor både före och vid ingåendet av reseavtalet.

Kunden ska alltid bekräfta avbokningar via e-post.

  • Vid avbokning mer än 60 dagar före avresedagen förloras den erlagda anmälningsavgiften samt eventuell avbeställningsförsäkring.
  • Vid avbokning mellan 60 dagar före avresedagen och 14 dagar före den angivna avgångstiden i resehandlingarna har researrangören rätt att ta ut 50 % av resans totala pris.
  • Vid avbokning mindre än 14 dagar före avresan har researrangören rätt att ta ut 100 % av resans totala pris som avbokningsavgift.

AVBOKNINGSVILLKOR FÖR RESOR MED REGULJÄRFLYG

  • Vid avbokning mer än 60 dagar före avresedagen förloras motsvarande flygbiljettens pris, den erlagda anmälningsavgiften på 3 000 kr per person samt eventuell avbeställningsförsäkring, dock minst 5 000 kr per person. Om resepriset är mindre än 5 000 kr förloras hela resekostnaden vid avbokning.
  • Vid avbokning mellan 60 dagar före avresedagen och 14 dagar före den angivna avgångstiden i resehandlingarna har researrangören rätt att ta ut 75 % av resans totala pris, dock minst 5.000 kr. Om resepriset är mindre än 5 000 kr förloras hela resekostnaden vid avbokning.
  • Vid avbokning mindre än 14 dagar före avresan har researrangören rätt att ta ut 100 % av resans totala pris som avbokningsavgift.

Resenären kan på begäran få en motivering för storleken på avbokningsavgiften.

Vid avbokning av hela resan är det inte möjligt att få återbetalning av delkomponenter av resan (liftkort, skidskola, transport) eftersom de ingår och utgör en del av paketresan.

Vid sen ankomst eller om kunden inte dyker upp utan att avboka har kunden inte rätt till återbetalning av någon del av sin betalning. Se även punkt 7 om resenären skyldigheter och ansvar.

2b)
Resenären kan också avboka en resa före resans början om det inom 14 dagar före resans start inträffar oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet som i väsentlig grad påverkar leveransen av paketresan eller transporten av passagerare till destinationen.

Om utrikesdepartementet eller annan behörig myndighet avråder från resor till det aktuella området under den aktuella semesterperioden anses normalt villkoren för avbokning vara uppfyllda. Dessutom kommer villkoren för kundens avbokningsrätt normalt att anses vara uppfyllda om den aktuella händelsen på tillräckligt objektivt sätt är tillfredsställande dokumenterad.

Avbokningsrätten kan inte åberopas om kunden vid avtalets ingående var medveten om den aktuella händelsen eller om händelsen var allmänt känd.

Vid avbokning har resenären rätt till återbetalning av samtliga belopp som har betalats enligt avtalet. Det gäller dock inte för eventuell premie för avbeställningsförsäkring, eftersom denna täckning är en separat överenskommelse som redan träder i kraft vid köpet av paketresan, enligt punkt C nedan.

Återbetalning ska ske utan onödig fördröjning och senast 14 dagar efter att resenären har avbokat resan.

2c)
Om en helt betald resa, där det har beviljats 3:e, 4:e, 5:e eller 6:e personsrabatt/extrasängsrabatt, ändras eller avbokas av resenären, återbetalas det inbetalade beloppet minus rabatten för respektive 3:e, 4:e, 5:e och 6:e person, samt andra avdrag och avgifter. Om resan inte är helt betald kommer priset för de övriga resenärerna att ökas med rabatten. Samma gäller om en avbokning eller ändring medför att kunden i efterhand behöver ha enkelrum eller dubbelrum som enkelrum.

Det kan finnas särskilda regler för ändring och avbokning av gruppresor.

Vid avbeställning eller ändring som medför ändring i antal personer i rummet/lägenheten kan det förekomma ett tombäddstillägg.

3) Överlåtelse av resan
Resenären kan överlåta paketresan till någon annan som uppfyller alla villkor i avtalet, förutsatt att resenären har underrättat arrangören om överlåtelsen i god tid och senast 7 dagar före resans början. Det gäller dock inte om överlåtelsen inte accepteras av de samarbetande reguljära flygbolagen, hotellen eller kryssningsföretagen.

Både överlåtaren av paketresan och den som fått överlåtelsen är ansvariga för betalningen av eventuellt utstående belopp samt för eventuella rimliga och dokumenterade kostnader som uppstår på grund av överlåtelsen.

Försäkringar kan inte överlåtas till andra.

C. Avbeställningsförsäkring och reseförsäkring
Arrangören ska vid avtalets ingående informera kunden om möjligheterna och villkoren för att köpa en avbeställningsförsäkring. Avbeställningsförsäkringen kan endast tecknas i samband med bokningen av resan och kan inte sägas upp i efterhand.

Om kunden har köpt avbeställningsförsäkring kan kunden avboka resan fram till avresan och få det inbetalda beloppet återbetalat utan andra avdrag än själva försäkringspremien, förutsatt att villkoren för detta är uppfyllda.

Researrangören förmedlar försäkringar för försäkringsbolaget Gouda. För alla resenärer till Italien är det obligatoriskt för alla skidåkare att ha en ansvarsförsäkring. Denna kan du antingen ha i din hemförsäkring eller genom din reseförsäkring. Det är resenärens eget ansvar att se till att försäkringen är tecknad innan avresa till Italien. Hemmaboende barn omfattas av föräldrarnas försäkring.

Punkt 5 - Researrangörens plikter och ansvar efter avresa

Researrangören är skyldig att genomföra resan i enlighet med marknadsföringsmaterialet, webbplatsen och resehandlingarna. Arrangörens skyldighet omfattar alla tjänster som ingår i avtalet, även de som tillhandahålls av andra än resebyrån. Uppgifterna i resebyråns marknadsföringsmaterial och på webbplatsen är bindande för resebyrån. Researrangören kan dock ändra informationen i marknadsföringsmaterialet och på webbplatsen innan reseavtalet ingås, förutsatt att kunden tydligt informeras om ändringarna före reseavtalets ingående.

Om det finns särskilda avtal mellan resebyrån och resenären som avviker från villkoren i marknadsföringsmaterialet och på webbplatsen, är dessa endast giltiga i den utsträckning de anges i resehandlingarna eller på annat tydligt sätt kan styrkas.

5.1. Brister i paketresan
Det föreligger en brist vid resan om resenären inte erhåller de tjänster som anges i marknadsföringsmaterialet, på webbplatsen eller i särskilda avtal med researrangören på resehandlingarna, eller om tjänsterna är av sämre kvalitet än vad som avtalats eller garanterats.

Avvikelser som vanligtvis kan betraktas som bagatellartade anses inte vara brister. Det bör noteras att researrangören har rätt att fritt från ansvar ställa in programplanerade arrangemang om tillräckligt deltagande inte uppnås.

Det anses inte heller som en brist vid resan att väder- och temperaturförhållanden på destinationsorten skiljer sig från det vanliga, liksom förhållanden som huvudsakligen beror på resenärens egen försummelse eller störningar från omgivningen eller andra personer, inte heller anses vara en brist vid resan.

Researrangören ger ingen kompensation för olägenheter till följd av brister i hotelltjänster, inklusive tillfälliga avbrott i exempelvis varmvatten, värme och luftkonditionering. Det ges heller ingen ersättning om simbassänger och liknande faciliteter tillfälligt är ur drift på grund av nödvändiga reparationer eller underhållsarbete. Slutligen frånsäger sig researrangören allt ansvar för information som finns i hotellens egna broschyrer och webbplatser.

Om resenären vill åberopa en brist i paketresan måste resenären meddela researrangören så snart som möjligt efter att bristen har konstaterats. Om de lokala hälsomyndigheterna beslutar att resenären på grund av sjukdom, epidemi eller liknande ska stanna på sitt rum eller på hotellet under delar av semester-vistelsen, anses detta inte vara en brist som researrangören ska kompensera eller ansvara för. Det gäller oavsett om hälsomyndigheternas påbud beror på resenärens eller andras förhållanden.

På samma sätt ansvarar inte researrangören för eventuella extra kostnader för förlängt boende, eventuell måltidsservice eller efterföljande hemresa om den ligger efter den tidpunkt som fastställts i reseavtalet, om de lokala hälsomyndigheternas riktlinjer har gjort detta nödvändigt.

Researrangören är dock skyldig att i denna situation tillhandahålla resenären nödvändig service och praktiskt stöd.

Resenären bör vara medveten om att det kan förekomma större eller mindre förseningar vid transport, till exempel med flyg, tåg eller buss, och enligt paketreselagen betraktas inte varje försening som en brist i resan.

Om en försening uppstår till destinationen görs en samlad bedömning av förseningens tidsmässiga omfattning, och om den bedöms vara betydande.

Vägledande riktlinjer för transportförseningar i samband med paketresor anses först vara betydande när förseningen till destinationen överstiger 6 timmar.

Generellt sett ges inget proportionerligt prisavdrag vid försenad hemresa. Endast eventuella förluster till följd av en försening kan begäras som ersättning.

Researrangören kan inte hållas ansvarig för outnyttjade semesteraktiviteter, inklusive förbetalda liftkort, till exempel på grund av stängning av skidområdet eller delar av det på grund av för lite eller för mycket snö, lavinfara, blåst eller liknande. All åkning i skidområdet och deltagande i arrangemang sker på resenärens eget ansvar.

Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in ett arrangemang vid för få anmälningar, sjukdom, dåligt väder och liknande samt om våra samarbetspartners bedömer det en risk med att genomföra arrangemanget.

Researrangören kan inte hållas ansvarig för begränsningar eller stängningar av restauranger, afterskilokaler, barer och affärer på grund av lokala myndigheters rekommendationer och/eller riktlinjer.

På vissa hotell kan det förekomma rum som varierar i storlek och utformning, vilket inte berättigar till återbetalning. På många boenden erbjuds gratis Wi-Fi, men var medveten om att anslutningen ofta kan vara instabil. Ojämn kvalitet på internetanslutningen ger inte rätt till återbetalning.

Resenärer som flyger på kvällen och anländer sent ska inte förvänta sig att middag serveras på hotellet. Bussresenärer bör inte förvänta sig att frukost serveras på hotellet på ankomstdagen om det inte särskilt har beställts, betalats och framgår av biljetten.

Eventuella önskemål angående specifika lägenheter/hotellrum, läge eller rum bredvid varandra kommer alltid att försöka tillmötesgås av researrangören. Detta kan dock aldrig garanteras.

VILLKOR FÖR SKIDUTHYRNING
Researrangören agerar enbart som förmedlare av skiduthyrning. Leverantörerna är lokala samarbetspartners på destinationerna, och den specifika leverantören anges i resebeviset och/eller vouchern. Innan avresa kan vouchern med all information som resenären behöver visa för att få utrustningen finnas tillgänglig i appen eller på bokningssidan.

Eventuella fel/brister med den hyrda utrustningen ska meddelas direkt till leverantören på destinationen.

5.1.1. Åtgärder
Om paketresan är bristfällig kan resenären kräva att researrangören åtgärdar bristen, såvida det inte är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader för researrangören med hänsyn till bristens omfattning och värdet av de berörda resetjänsterna.

Om resenären kan kräva åtgärdande av bristen och om researrangören inte åtgärdar bristen inom en skälig tidsfrist fastställd av resenären, kan resenären själv åtgärda bristen och begära att de nödvändiga kostnaderna för åtgärdande ersätts. Resenären kan avstå från att fastställa en tidsfrist om researrangören vägrar att åtgärda bristen eller om omedelbart åtgärdande är nödvändigt.

Om åtgärdande av bristen inte kan krävas av de ovan angivna skälen, har resenären rätt till ett proportionerligt prisavdrag eller i vissa fall ersättning för direkt och påvisbar ekonomisk förlust.

5.1.2. Alternativa resetjänster
Om en betydande del av de avtalade resetjänsterna inte kan levereras, ska researrangören utan kostnad för resenären erbjuda alternativa resetjänster av en så likvärdig eller högre kvalitet som möjligt, om sådana ingår i researrangörens utbud.

Om de erbjudna alternativa resetjänsterna innebär att paketresan blir av lägre kvalitet än avtalat, har resenären rätt till ett proportionerligt prisavdrag, om inte bristen beror på resenärens egna förhållanden.

Resenären kan endast avvisa de erbjudna alternativa resetjänsterna om de inte utgör en likvärdig prestation i förhållande till avtalet eller om det erbjudna proportionerliga prisavdraget är otillräckligt.

Om researrangören inte kan erbjuda alternativa resetjänster eller om resenären avvisar de erbjudna resetjänsterna på grund av låg kvalitet, kan resenären kräva ett proportionerligt prisavdrag och vid behov ersättning för direkt ekonomisk skada.

5.1.3. Upphävning av avtalet
Om det föreligger betydande brister och paketresan inkluderar passagerartransport, har resenären rätt att researrangören utan onödig fördröjning ordnar hemtransport för resenären med ett transportmedel som motsvarar det avtalade, utan kostnad för resenären.

Om en brist påverkar paketresan på ett betydande sätt och researrangören inte åtgärdar den inom en skälig tidsfrist fastställd av resenären, kan resenären säga upp avtalet om paketresan.

Om resenären säger upp avtalet ska researrangören återbetala alla belopp som har betalats enligt avtalet, med avdrag för ett belopp som motsvarar värdet som paketresan haft för kunden.

Om resenären säger upp avtalet och paketresan inkluderar transfer, har resenären rätt att researrangören utan onödig fördröjning ordnar hemtransport för resenären med ett transportmedel som motsvarar det avtalade, utan kostnad för resenären.

Resenären har rätt till ersättning från researrangören för varje ekonomisk förlust som resenären drabbas av till följd av en brist, såvida inte bristen beror på,

1) resenärens egna förhållanden,

2) en tredje part som inte är involverad i avtalet och som är oförutsägbar eller oundviklig, eller

3) oförutsägbara och extraordinära omständigheter.

Om bristen har orsakat betydande olägenheter för resenären kan resenären vara berättigad till kompensation, såvida inte bristen beror på något av de ovan nämnda förhållandena.

Alla avgångstider är ungefärliga fram till 20 dagar före avresa och är därmed inte bekräftade vid tidig bokning. De angivna tiderna på resehandlingarna kan ändras vid ett eller flera tillfällen. Researrangören måste senast 20 dagar före avresa fastställa den slutliga avgångstiden. Om avgångstiderna för ut- och hemresa avviker med mer än 8 timmar från de ungefärliga avgångstiderna har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resenären önskar säga upp avtalet måste researrangören informeras så snart som möjligt efter att resenären har informerats om ändringen.

5.1.4. Internationella konventioner
Om skyldigheten att betala ersättning för en tjänsteleverantör som utför en resetjänst är begränsad enligt internationella konventioner som är bindande för EU, gäller samma begränsningar för researrangörens ansvar.

Om ansvaret för en tjänsteleverantör som utför en resetjänst inte är begränsat enligt internationella konventioner, kan den ersättning som en researrangör måste betala enligt dessa regler begränsas i avtalet om paketresan. Dock får ersättningen inte begränsas till mindre än tre gånger paketresans totala pris.

Det går dock inte att begränsa ersättningen för personskada och skada som har uppkommit avsiktligt eller genom vårdslöshet.

Den ersättning som researrangören är skyldig att betala enligt dessa regler begränsas i enlighet med Warszawakonventionen från 1929 om vissa enhetliga regler för internationell lufttransport, i de fall då den är tillämplig på tjänsteleverantörens ansvar för den bristfälliga delen av paketresan.

Rätten till ersättning eller proportionerliga avdrag enligt denna lag påverkar inte resenärens rättigheter enligt EU-förordningar om passagerarrättigheter (Förordning 261/2004) och ansvar för passagerartransport, samt enligt internationella konventioner.

Om resenären har erhållit ersättning eller proportionerliga avdrag enligt sådana förordningar och internationella konventioner, ska det mottagna beloppet avräknas från ersättningen eller det proportionerliga avdraget som ges enligt paketreselagen.

Alla ankomsttider som anges i marknadsföringsmaterialet, på webbplatsen och i resehandlingar osv. ska betraktas som förväntade. Researrangören kan inte hållas ansvarig för förluster och besvär som beror på mindre avvikelser från de angivna ankomsttiderna.

Punkt 6 - Flygbolagets ansvar

6.1. Vid dödsfall eller personskada
För danska flygbolag, samt andra flygbolag med operativ licens utfärdad inom EU, enligt EU-rådets förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning 889/02, finns ingen begränsning i händelse av att en passagerare avlider eller lider skada på kropp eller hälsa i en olycka ombord på eller i samband med ombordstigning eller avstigning från deras flygplan.

Flygbolagen är dock inte ansvariga för belopp som överstiger 113.000 SDR (Special Drawing Rights), om bolaget kan bevisa att skadan inte beror på uppsåtlig eller vårdslös handling eller underlåtenhet från transportören eller dess anställdas eller ombudsmäns sida, eller om skadan enbart beror på uppsåtlig eller vårdslös handling från tredje parts sida. Dock kan bolaget helt eller delvis befrias från ersättningsansvar om den avlidna eller skadade passageraren med uppsåt eller vårdslöshet har orsakat skadan.

I händelse av en olycka kommer bolaget att betala ut en förskottsbetalning för att täcka omedelbara kostnader senast 15 dagar efter att den berättigade personen till ersättning har identifierats. I händelse av dödsfall får det preliminära beloppet inte vara mindre än motsvarande 16 000 SDR. Bolaget förbehåller sig rätten att kräva återbetalning av sådana betalningar om mottagaren felaktigt har erhållit ersättning, eller om betalningen överstiger bolagets skyldighet till ersättning på grund av vårdslöshet från mottagaren eller passageraren.

6.2. Gods
Enligt internationella föreskrifter är det av säkerhetsskäl förbjudet att transportera farligt gods i det incheckade bagaget. Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta flygbolaget eller researrangören.

Vi vill uppmärksamma er på att flygbolagets och därmed researrangörens ersättningsansvar för skadat/försvunnet bagage är begränsat till 1.131 SDR (Special Drawing Rights). Därför uppmanar vi till att teckna en separat bagageförsäkring.

6.3. Försening
För flygbolag registrerade i en EU-medlemsstat gäller förordning 261/2004 om passagerarrättigheter. Eventuella anspråk enligt denna förordning ska riktas direkt till flygbolaget och inte till researrangören.

Punkt 7 - Resenärens plikter och ansvar

Resenären är skyldig att följa de instruktioner för resans genomförande som researrangören eller deras representant, liksom flygbolaget och andra, fastställer. Resenären ska respektera de ordningsregler som fastställs för transport till och från destinationen samt för vistelse på hotell och liknande. Allvarliga eller upprepade överträdelser kan resultera i avvisning från resebolaget och/eller hotellet, vilket innebär att fortsatt vistelse och hemresa måste ordnas på resenärens egen bekostnad.

Resenären bör kunna ta hand om sig själv eller resa med någon som kan ge personlig assistans, om det behövs.

Resenären är skyldig att ersätta skador i enlighet med allmänna skadeståndsregler som han/hon orsakar på ägodelar tillhörande medresenärer, researrangören, reseledare, flygbolag, hotell med mera.

Resenären är själv ansvarig för medförda värdeföremål och pengar samt deras förvaring under semestern. Researrangören ansvarar inte för värdesaker som försvinner från hotellens säkerhetsfack eller liknande.

Resenären är ansvarig för att ha giltigt pass, visum, inresetillstånd och eventuella vaccinationer. Det är också resenärens ansvar att informera sig om eventuella inreseformaliteter eller hälsoformaliteter före eller under själva resan.

Observera att information om hälsoåtgärder och inresekrav inte är en integrerad del av paketresan, varför researrangören inte ansvarar om resenären inte uppfyller sådana krav.

Mer information än vad researrangören har gett kan erhållas genom att kontakta det berörda landets ambassad eller konsulat och hos Folkhälsomyndigheten. Utländska medborgare bör kontakta respektive ambassader samt Folkhälsomyndigheten för att få information om vilka krav som gäller för medborgare i deras land. Researrangören kan inte hållas ansvarig för kostnader som kan uppstå på grund av underlåtenhet att följa dessa krav.

Resenären måste själv täcka alla eventuella kostnader som uppstår på grund av brister i ovan nämnda formaliteter, till exempel hemtransport på grund av saknat pass osv., om inte bristen beror på dokumenterad felinformation från researrangören.

Resenären är också ansvarig för eventuella konsekvenser av sjukdom, olycksfall och liknande under resan, och det är resenärens ansvar att själv betala för läkarvård, sjukhusvistelse, särskild hemtransport osv. Resenären bör hålla sig informerad genom researrangörens lokala representant eller genom anslag på hotellet om hemresedatum, inklusive eventuella ändringar i förhållande till den tidpunkt som anges i resebeviset.

Även om resenären inte möter upp i tid vid avresan behåller resenären rätten till hemresa, om inte lokal lagstiftning hindrar detta. Resenären bör så snart som möjligt kontakta researrangören för att klargöra om landets regler tillåter hemresa utan avresa.

Observera dock att rätten till hemresa inte gäller vid resor med reguljärflyg. Om avresan inte används på din reguljärflygbiljett kommer din hemresebiljett automatiskt att annulleras enligt det reguljära flygbolagets standardvillkor.

Om resenären inte dyker upp i tid för hemresan förlorar resenären rätten till denna och måste själv ordna hemresan på egen bekostnad. Researrangören är inte heller ansvarig för att resenärer som själva ansvarar för transport till flygplatsen vid hemresan gör incheckningen i tid osv.

Om resenären vill avbryta resan i förtid och resa hem på egen hand, utan förhandsavtal med researrangören om detta och utan att researrangörens omständigheter på rätt sätt har gett anledning till det, är det resenärens ansvar att själv bekosta hemresan. Det ges ingen ersättning för eventuellt oanvända delar av resan och vistelsen på resmålet.

Resenären ansvarar för att både sin egen person och sitt bagage är lämpliga för flyg- eller bussresor. Observera att gravida kvinnor i vissa fall inte får vara passagerare på ett flygplan. Det är därför resenärens ansvar att informera sig om flygbolagens regler, eftersom dessa har olika regler för när en gravid kvinna får flyga, och i vilka fall ett läkarintyg måste tas med. Kaptenen/chauffören kan avvisa personer som på grund av sjukdom, berusning eller andra skäl enligt kaptenens eller chaufförens bedömning inte är lämpliga att delta i resan eller som är till olägenhet för medpassagerare. Det ges ingen återbetalning för eventuellt oanvända delar av resan, inklusive utflykter eller andra arrangemang på resmålet.

Bussens bagageutrymme kommer att låsas när allt bagage har lastats och öppnas endast vid byte av buss eller vid ankomst till destinationen. Det är resenärens ansvar, både vid lastning av bagage, när bagaget är ombord på bussen och vid ankomst till destinationen, att resenärens eget bagage tas med ut och/eller överförs till nästa transportmedel. Researrangören eller bussbolaget kan inte hållas ansvariga för förlorat eller skadat bagage under transporten om bagaget inte är inlåst i bussens bagageutrymme. Det är inte möjligt att komma åt bagaget under resan eftersom bagageutrymmet kommer att vara låst under hela resan. Researrangören och bussbolaget kan inte hållas ansvariga för glömda föremål eller väskor i bussen. Researrangören rekommenderar därför våra resenärer att ha en reseförsäkring.

Vid bokning av skidresor med flyg finns det begränsat utrymme för skidutrustning på planet. Om ingen skidtransport bokas vid köpet av resan kan det inte garanteras att detta är möjligt efteråt.

Punkt 8 - Researrangörens assistans

Om resenären hamnar i svårigheter under resan är researrangören skyldig att ge lämplig hjälp utan onödig fördröjning, särskilt genom att ge information om medicinsk hjälp, lokala myndigheter och ambassadhjälp samt hjälpa resenären med fjärrkommunikation och arrangera alternativa researrangemang.

Om svårigheterna beror på resenärens avsiktliga eller oaktsamma beteende har researrangören rätt att ta ut en rimlig avgift för sin hjälp. Avgiften får inte överstiga researrangörens faktiska kostnader.

Efterlysning av borttappade föremål bör ske omedelbart efter hemkomsten. För att täcka kostnaderna (administration, frakt osv.) för efterlysningen kan researrangören ta ut en särskild avgift som betalas oavsett om det efterlysta föremålet återfinns eller inte.

Punkt 9 - Reklamationer

Eventuella reklamationer bör omgående framföras till researrangörens personal på resmålet för eventuell åtgärd på plats så snart resenären upptäcker felet. Underlåtenhet att göra detta kan påverka hanteringen av kravet. Detta gäller dock inte om researrangören har agerat i strid med allmän hederlighet eller grovt oaktsamt, eller om kravet gäller skada på resenärens person.

Vid reklamation till researrangörens personal uppmanas resenären att erhålla dokumentation av ärendet med tanke på eventuell efterföljande behandling av reklamationen.

Reklamationer av fel eller brister som inte kunde åtgärdas på resmålet bör framställas skriftligen till researrangören så snart som möjligt och senast 4 veckor efter resans slut för en snabb behandling av ärendet.

Kommentarer i ifyllda enkäter betraktas inte som klagomål och det kan därför inte förväntas något svar på dessa kommentarer.

Om parterna inte kan nå enighet angående en paketresa kan ärendet skickas in till Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tel: 45461100, vars beslut researrangören i huvudsak är skyldig att följa.

Slutligen kan ärendet väckas inför en domstol eller skiljenämnd i Danmark.

Det åligger kunderna att spara all relevant information och dokumentation i samband med resan för eventuella reklamationer mot researrangören.

Klagomål kan lämnas in via klagomålsformuläret på researrangörens hemsida.

Researrangören förbehåller sig rätten till tryckfel och eventuella ändringar. Researrangören är dock skyldig att ersätta en resenär som lider skada till följd av fel som beror på tekniska brister i researrangörens bokningssystem, om inte felet beror på resenären själv eller oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Punkt 10 - Särskilda gruppresevillkor

Vid en gruppreservation avser en samlad bokning av en grupp bestående av minst 15 personer som reser med samma bokningsnummer. Gruppreservationen inkluderar även utbildningsinstitutioner, inklusive högre utbildning, handelsskolor och gymnasieresor.

Gruppen måste utse en gruppledare som har rätt att göra bokningen och ta emot information från researrangören. När gruppledaren får information anses det att alla i gruppen har informerats.

Vid gruppresor från utbildningsinstitutioner anmäler deltagarna sig individuellt via gruppens egen webbplats om inte annat är överenskommet, och varje enskild deltagare ansvarar själv för sin bokning och betalning. Frågor om gruppresan ställs direkt till researrangören.

Vid bokning av en gruppresa genom utbildningsinstitutioner är boendet ospecificerat fram till cirka 3 veckor före avresan, men generell information om boendet finns på gruppens webbplats. När boendet specificeras på gruppens webbplats framgår det hur många sängar det finns i varje lägenhet. Det totala antalet sängplatser motsvarar gruppens storlek, och varje deltagare väljer sin egen säng och boende utifrån tillgängliga platser. Avgångstiderna för bussresor är vägledande fram till 14 dagar före avresan.

Avbokningsförfarande: Resenärer som bokar sin resa via en gruppledare bör kontakta gruppledaren vid avbokning, eftersom gruppledaren har kontakten med researrangören. Resenärer som bokar sin resa via en gruppwebbplats bör kontakta researrangören direkt vid avbokning. Om en person avbokar sin resa inom en grupp anpassas den befintliga bokningen efter det nya antalet resenärer. Detta kan påverka rabatter och det kan tillkomma en kostnad för tom säng. För övrigt gäller researrangörens allmänna resevillkor för ändringar och liknande.

Låt oss hjälpa dig om du har några frågor

Skriv eller ring till oss på 040 - 664 70 80