Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Om olyckan är framme...

Vid bokningstillfället av din resa kan du välja till avbeställningsförsäkring. Det skyddar dig om olyckan skulle vara framme eller om en plötslig/oförutsedd händelse gör att du inte kan deltaga på resan. 

Avbeställningsförsäkringen täcker om du måste avboka resan på grund av: 

  • Sjukdom, skada eller dödsfall  

Orsaken måste kunna styrkas av ett intyg ifrån läkare eller försäkringsbolag.

Avbeställningsförsäkringen täcker också  

  • Extrakostnader för tombäddstillägg som tillkommer i samband med att någon i resesällskapet bokar av, förutsatt att alla i sällskapet har bokat avbeställningsförsäkring.  

Avbeställningsförsäkringen kostar 595 kr/person och beställs i samband med bokningstillfället. Nortlander samarbetar med Gouda gällande vår avbeställningsförsäkring.

När anmälningsavgiften är inbetald är det inte möjligt att avboka eller lägga till avbeställningsförsäkring på bokningen.

Fullständiga villkor:

1 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsförsäkring har rätt att avbeställa resan, enligt följande villkor:  

1.1 Vid fastställande av resans pris ingår inte kostnaden för avbeställningsförsäkringen. Vid avbeställning enligt punkt 1 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsförsäkringen.  

1.2 Om resenären har avbeställningsförsäkring får resan i fall som anges i punkt 1.2.1 - 1.2.3 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av Nortlander Ski-Tours reseinformation. Expeditionsavgiften uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.  

1.2.1 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt resevillkoren drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. Händelsen ska styrkas med ett läkarintyg. 

1.2.2 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt resevillkoren och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden. Händelsen ska styrkas av ett intyg från försäkringsbolag eller annan lämplig myndighet. 

1.2.3 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 1.2.1 eller 1.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.  

1.2.4 Som resesällskap betraktas de resenärer som bokat sin resa med gemensam inkvartering. Resesällskapet är gemensamt ansvariga för erläggande av betalning av resans pris och ev. kostnader i samband med avbeställning. 

1.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 1.2.1 - 1.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.   

1.2.6 Om en eller flera personer från ett sällskap, som bokat sin resa med gemensam inkvartering, avbeställer utan giltigt skäl enligt punkt 1.2.1 - 1.2.3 har Nortlander rätt att debitera tombäddstillägg. (Gäller om det ej finns möjlighet att byta inkvartering). 

1.3 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg eller intyg från försäkringsbolag eller annan lämplig myndighet.  

Låt oss hjälpa dig om du har några frågor

Skriv eller ring till oss på 040 - 664 70 80